ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΨ

2017-07-11 09:13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ»

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδρίαση Νο 7 της 10ης Ιουλίου 2017 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ», προσκαλούνται τα μέλη του στην τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στα γραφεία του Π.Ο.Ψ. Ρήγα Φεραίου 31 στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού, κατά την οποία καλούνται να παραστούν όλα τα μέλη του Σωματείου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει όπως ακολουθεί:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της χρήσης 2016 (απολογισμός διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης της υπολόγου χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016).
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής, από κάθε ευθύνη για την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, καθώς και τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών.
  4. Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων χρήσης 1/1/ -31/12/2017.
  5. Διάφορα θέματα/Ανακοινώσεις.

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Π.Ο.Ψ. Ως ταμειακά ενήμερο μέλος, ορίζεται το μέλος του Π.Ο.Ψ. που έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, καταβάλλοντας τις ετήσιες εισφορές του από την ημερομηνία εγγραφής του έως το ημερολογιακό έτος που έληξε πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης. Παρακαλούνται τα μη ενήμερα μέλη, για την νόμιμη συμμετοχή τους, να τακτοποιήσουν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητές τους.

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουλίου 2017, βάσει του Καταστατικού του Σωματείου, θα συγκληθεί εκ νέου οριστικά την ίδια ημέρα και ώρα 19:30.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Ψ.

 

 

  Ο Πρόεδρος                                                                                 O Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Πετρίδης                                                                          Ιωάννης Παπαϊωάννου

Πίσω